Spracovanie osobných údajov

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou

Condor plast s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder,
IČO: 50 631 489, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38951/T

 1. Úvodné informácie

Spoločnosť Condor plast s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 50 631 489, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38951/T (ďalej aj „Condor plast“) považuje ochranu osobných údajov za svoju kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádza vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa Condor plast riadi predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Dotknutej osobe informácie o tom, aké osobné údaje Condor plast získava, ako s nimi zaobchádza, z akých zdrojov ich získava, na aké účely ich spracúva, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva a aké sú práva Dotknutej osoby v oblasti ochrany údajov vyplývajúce predovšetkým z Nariadenia a Zákona, ako aj ďalšie informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú určené: (i) aktuálnym zákazníkom Condor plast (ii) bývalým zákazníkom Condor plast (iii) potencionálnym zákazníkom Condor plast a v primeranom rozsahu aj (iv) splnomocneným osobám (v) oprávneným osobám (vi) oprávneným zástupcom právnických osôb, ako aj (vii) ďalším fyzickým osobám, ktorých Condor plast osobné údaje spracúva v súvislosti so svojou činnosťou (ďalej spolu uvedené osoby aj „Dotknutá osoba“).

 1. Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

 1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť: Condor plast s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 50 631 489, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38951/T (ďalej len „Condor plast“), telefón: +421 948 940 119, email: obchod@condorplast.sk

 1. Kontaktné údaje Zodpovednej osoby Condor plast sú nasledujúce: telefón: +421 948 940 119, email: obchod@condorplast.sk. Zodpovedná osoba zodpovie Dotknutej osobe akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v spoločnosti Condor plast. Zodpovednú osobu môže Dotknutá osoba kontaktovať aj písomne na adrese: Condor plast s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder.

 1. Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov

 1. Condor plast spracúva osobné údaje Dotknutej osoby len v nevyhnutnom rozsahu.

 1. Condor plast spracúva osobné údaje Dotknutej osoby automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (vrátane algoritmického spracovania) v systémoch Condor plast. Jedným zo spôsobov spracúvania osobných údajov je tiež automatizované vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov o Dotknutej osobe. To sa vykonáva najmä z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov Condor plast.

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

 1. Poskytnutie osobných údajov, rovnako ako aj uzatvorenie zmluvy s Condor plast je dobrovoľné. Poskytnutie niektorých osobných údajov je však nevyhnutné na splnenie povinností Condor plast vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a bez ich poskytnutia Condor plast môže obmedziť požadovaný produkt alebo službu alebo neposkytnúť Dotknutej osobe požadovaný produkt alebo službu. O takýchto skutočnostiach bude Dotknutá osoba informovaná. Jedná sa napríklad o nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení,

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

 1. Zdroje, z ktorých Condor plast získava osobné údaje

 1. Condor plast získava osobné údaje Dotknutej osoby:

 • priamo od Dotknutej osoby pri rokovaní o uzatvorení zmluvy a pri jej následnej realizácii;

 • priamo od Dotknutej osoby prostredníctvom e – shopu,

 • z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

 • z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe Dotknutá osoba sama zverejní);

 • od záujemcov o produkty a služby Condor plast v rámci marketingových kampaní a marketingových akcií,

 • prípadne od ďalších osôb, ak na to dala Dotknutá osoba svoj súhlas alebo to povolila nastavením používaných aplikácií (napr. cookies).

 • z vlastnej činnosti Condor plast a to spracovávaním a vyhodnocovaním osobných údajov.

 1. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

 1. Condor plast môže osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať na základe nasledovných právnych základov spracúvania vyplývajúcich z Nariadenia:

 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Condor plast,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Condor plast alebo tretia strana s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

 1. Condor plast spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na nasledovné účely:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

napr.
- jedná sa predovšetkým o plnenie zmluvy medzi Condor plast a Dotknutou osobou. Osobné údaje sú potrebné okrem iného na to, aby bolo možné uzatvoriť zmluvu bez neprimeraných právnych rizík, vrátane rokovania o uzatvorení alebo zmene zmluvy s Dotknutou osobou.

 • splnenie zákonnej povinnosti Condor plast

napr.:
- splnenie archivačných povinností;
- plnenie oznamovacích povinností voči orgánom verejnej moci,
- plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutia (exekúcie);

 • oprávnený záujem Condor plast

napr.:
- ochrana práv a právom chránených záujmov Condor plast, oprávnených príjemcov alebo iných príslušných osôb, napríklad pri vymáhaní pohľadávok, postúpení pohľadávok, realizácii zabezpečenia alebo iného uplatnenia pohľadávok,
- rozvoj a vývoj poskytovaných produktov a služieb;
- riešenie spornej agendy, najmä na účely vedenia súdnych alebo iných sporov,
- prevencia podvodného konania, ktorému môže byť Condor plast vystavený;
- ponúkanie produktov a služieb zákazníkom bez získania ich súhlasu (pre účely direct marketingu)

 1. Príjemcovia/kategórie príjemcov

 1. Condor plast môže poskytnúť osobné údaje Dotknutej osoby:

 • zamestnancom a osobám oprávneným konať za Condor plast, v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých nakladajú s osobnými údajmi Dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení,

 • štátnym orgánom, resp. ďalším osobám v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitnými predpismi - ide predovšetkým o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu atď.

 • ďalším osobám, ak je to nevyhnutné na ochranu práv Condor plast napr. pri uplatnení nároku Condor plast a to napr. súdom, súdnym exekútorom atď. Rozsah poskytnutých osobných údajov sa takýchto prípadoch obmedzuje na údaje nevyhnutné na úspešné uplatnenie nároku,

 • špecializovaným externým subjektom (ďalej „sprostredkovateľ"), ktoré pre Condor plast vykonávajú spracúvanie na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Ako sprostredkovateľa vyberá Condor plast po dôkladnej úvahe len takú osobu, ktorá jej poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany postupovaných osobných údajov.

 • dodávateľom zabezpečujúcim pre Condor plast služby ako rozosielanie pošty, marketingové informácie atď.

Každé poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby bude zo strany Condor plast vykonané iba v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel ktorý bude založený na niektorom z právnych základov uvedených v bode 7.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Condor plast vo všeobecnosti osobné údaje Dotknutej osoby uchováva najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 • v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas Dotknutej osoby, Condor plast osobné údaje Dotknutej osoby uchováva do odvolania súhlasu alebo uplynutia doby na ktorú bol súhlas udelený,

 • v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo žiadosť Dotknutej osoby na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy Condor plast uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu trvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou,

 • v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov splnenie zákonnej povinnosti, Condor plast uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, ktorá je v osobitnom zákone stanovená pre konkrétny účel,

 • v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov ochrana životne dôležitých záujmov Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, Condor plast uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá,

 • v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktoré sleduje Condor plast alebo tretia strana, Condor plast uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania (napr. uplatnenie práva namietať Dotknutou osobou)

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý Condor plast osobné údaje spracúva.

 1. Práva Dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

 1. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bližšie v bode 22.

 1. Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom. Dotknutá osoba má právo získať od Condor plast potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;

 • kategórie dotknutých osobných údajov;

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

 • existencia práva požadovať od Condor plast opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

 • právo podať sťažnosť Úradu;

 • ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Dotknutú osobu.

 1. Právo na opravu. Dotknutá osoba má právo na to, aby Condor plast bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“). Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Condor plast bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a Condor plast je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje Dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby,

 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody Condor plast alebo tretej osoby na spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

 • osobné údaje Dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne;

 • osobné údaje Dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť

 1. Právo na obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba má právo na to, aby Condor plast obmedzil spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Condor plast overiť správnosť osobných údajov;

 • spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • Condor plast už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Condor plast prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Condor plast informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. Právo na prenosnosť údajov. Ak Condor plast spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej súhlasu alebo na základe zmluvy a zároveň ak Condor plast spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami, Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Condor plast, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ to bude technicky možné má Dotknutá osoba právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnením práva Dotknutej osoby na prenosnosť nie je dotknuté jej právo na výmaz.

 1. Právo namietať.

Condor plast výslovne upozorňuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak ich Condor plast spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade Condor plast nebude ďalej spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Každé takéto namietanie proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, Condor plast vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú osobu informovať.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke Condor plast vždy vyhovie a osobné údaje Dotknutej osoby na účely priameho marketingu nebude spracúvať.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 1. Právo podať návrh na začatie konania. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk

 1. Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby (body 11 až 19) sú bližšie špecifikované v článkoch 7, 15 až 22 Nariadenia.

 1. Spôsob a kontaktné údaje pre uplatnenie si práv Dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

 1. Voči Condor plast si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:

 • písomne na adresu: Condor plast s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder

 • emailom na adresu: obchod@condorplast.sk

 • telefonicky na číslo: +421 948 940 119

 • osobne: v sídle Condor plast na adrese: Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder alebo v prevádzke Condor plast na adrese: 349 Brestovec, 946 17 Brestovec

V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby by bolo možné vybaviť.

 1. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracovania), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Condor plast po odvolaní súhlasu Dotknutou osobou ukončí spracúvanie osobných údajov na účel na ktorý bol udelený súhlas odvolaný.

Dotknutá osoba môže súhlas odvolať nasledovne:

 • písomne na adresu: Condor plast s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder

 • emailom na adresu: obchod@condorplast.sk

 • telefonicky na číslo: +421 948 940 119

 • osobne: v sídle Condor plast na adrese: Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder alebo v prevádzke Condor plast na adrese: 349 Brestovec, 946 17 Brestovec

V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby by bolo možné vybaviť.

 1. Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

 1. Condor plast nebude prenášať osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V prípade, že v budúcnosti bude Condor plast vykonávať prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, bude postupovať v súlade s Nariadením a Zákonom.

 1. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a Condor plast disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

 1. Platnosť a účinnosť informácií uvedených v tomto dokumente

 1. Informácie uvedené v tomto dokumente sú platné a účinné od 01.06.2018 a sú dostupné v sídle Condor plast a na nasledovnej webovej stránke www.condorplast.sk.

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie