VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ONLINE OBCHOD


 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky slúžia na zabezpečenie obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim na právnom základe pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop, umiestnený na internetovej stránke www.condorplast.sk.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia platnými právnymi normami  (Občianskym a Obchodným zákonníkom) a obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

Condor plast s.r.o., Mlynská 2, 93201 Veľký Meder, prevádzka Brestovec 349, 94617 Brestovec, IČO: 50631489, IČ DPH: SK2120399589 bankové spojenie: SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK4111000000002943081810
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trava, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 38951/T

Kupujúci:         fyzická alebo právnická osoba

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č.40/1964 Zb., alebo zák. č.. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, ďalej len Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.

1. VŠEOBECNE

1.1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, ktorá má charakter kúpnej zmluvy a sú záväzné aj pre nákupno - predajný proces bez uzatvorenia samostatnej kúpnej zmluvy.

1.2. Pri zahájení obchodného vzťahu (vystavení objednávky) poskytne kupujúci predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. V prípade, že kupujúci je právnická osoba tak poskytne údaje o spoločnosti nevyhnutné pre vystavenie riadneho daňového dokladu. Predávajúci nezodpovedá za správnosť údajov, za neúplnosť údajov o kupujúcom uvedených vo faktúre v prípade ich neuvedenia kupujúcim (objednávateľom). Uvedené sa nevzťahuje v prípade nesprávneho vyplnenia údajov o kupujúcom predávajúcim, pričom tieto boli uvedené v pôvodnej objednávke.

1.3. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 .
 

2. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

2.1.  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Condor plast s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Condor plast s.r.o..

2.2.  Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Condor plast s.r.o.. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.condorplast.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

2.3. Objednávka obsahuje tiež:

1.   vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

2.    udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Condor plast s.r.o., a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,

3.    vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

2.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1.    odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Condor plast s.r.o.,

2.    márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

2.5.  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Condor plast s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Condor plast s.r.o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky (nie kópia objednávky) kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Condor plast s.r.o. neznamenajú prijatie návrhu.

2.6.  Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Condor plast s.r.o. je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

2.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky (nie kópia objednávky) kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Condor plast s.r.o. dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné .

2.8.  Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Condor plast s.r.o.. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Condor plast s.r.o. povinná prijať.

3. KÚPNA CENA TOVARU

3.1.  Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v kópii objednávk. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Condor plast s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Condor plast s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1.    platba na účet spoločnosti Condor plast s.r.o. bankovým prevodom alebo vkladom na účet spoločnosti na základe objednávky

2.    dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

3.    k rukám spoločnosti – pracovníkovi firmy Condor plast s.r.o.

3.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Condor plast s.r.o. alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo pracovníkovi firmy Condor plast s.r.o.. Pri platbe na účet spoločnosti Condor plast s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

3.6.  V prípade uplatnenia si zľavových alebo iných poukážok alebo akcií, je nutné splniť podmienky uvedené na poukážke a nie je možné tieto poukážky kombinovať alebo kumulovať. V prípade porušenia týchto podmienok nie je predávajúci povinný poskytnúť dané zvýhodnenie.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

4.1. Tovar bude dodaný výhradne až po úhrade kúpnej ceny vrátane prepravného a pripísaní sumy na účet predajcu, resp. uhradení k rukám prepravcu v prípade zasielania objednaného tovaru na dobierku alebo k rukám pracovníka spoločnosti Condor plast s.r.o.

4.2. Spoločnosť preferuje platbu bankovým prevodom alebo vkladom finančných prostriedkov na účet firmy.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Condor plast s.r.o. povinná dodať kupujúcemu tovar bude vzájomne dohodnutá po potvrdení objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.

5.3. Dodacia lehota, v prípade platby na účet, začína plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Condor plast s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Condor plast s.r.o. ju ako miesto dodania potvrdila.

6.2. V prípade prevzatia tovaru v mieste výroby (expedície) predávajúceho, platia všeobecné otváracie hodiny počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 hod, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.3 Kupujúci je povinný zabezpečiť vhodné miesto na vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov . Pokiaľ sa tak nestane alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov predĺži nad 1hodinu, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca.

6.4 Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok , ako sú prípady zásahu vyššej moci.

7. DODANIE TOVARU

7.1. Záväzok spoločnosti Condor plast s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania a to v dohodnutom množstve, kvalite a termíne . Zároveň predávajúci zabezpečí, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR a všetky normy nevyhnutné / povinne vzťahujúce sa k predávanému tovaru a upravené legislatívou SR a odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

7.2. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci alebo ním poverená osoba povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7.3. Záväzok spoločnosti Condor plast s.r.o. dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Condor plast s.r.o. bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Condor plast s.r.o..

7.4. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Condor plast s.r.o. späť, je spoločnosť Condor plast s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar  hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar  je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Tento zápis a kópiu dodacieho listu v jednom vyhotovení bezodkladne doručí kupujúci do firmy Condor plast s.r.o. alebo obchodnému partnerovi, od ktorého tovar prevzal, o čom informuje predávajúceho písomne.

8.2. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť kupujúcemu odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád výmenu tovaru za nový tovar.

8.3. Nebezpečenstvo škody tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia.

9. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Pokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky pred expedíciou tovaru, spoločnosť Condor plast s.r.o. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

9.2. V zmysle zákonov platných pri podomovom predaji, predaji cez internet a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

9.3. Tovar je kupujúci povinný vrátiť nepoužitý, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote v akom tovar prevzal.

9.4. V prípade odstúpenia kupujúcim v tejto lehote, tovar (predmet kúpy) treba doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

9.5. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy kupujúcim, tento nemá nárok na vrátenie nákladov spojených s prepravou tovaru zabezpečovanou predávajúcim (a to či už kuriérom, ním osobne prípadne inou – treťou poverenou osobou).

9.6. Vrátenie tovaru na dobierku neprijímame.

9.7. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, t.j. odo dňa, kedy bol tovar vrátený predávajúcemu. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje v prípade, že tovar bol vrátený kupujúcim použitý, poškodený alebo bez úplnej dokumentácie, ktorá bola súčasťou dodávky.

9.8. Spoločnosť Condor plast s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1. ak pri platbe na účet spoločnosti Condor plast s.r.o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu alebo kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na predfaktúre,

2. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Condor plast s.r.o., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Condor plast s.r.o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Condor plast s.r.o. inak ho zaobstarať.

9.9. Odstúpenie Condor plast s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Condor plast s.r.o. kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

9.10. Odstúpenie Condor plast s.r.o. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Condor plast s.r.o. na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Condor plast s.r.o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

10. REKLAMÁCIE, SPORY

10.1. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým reklamačným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku spísaného s prepravcom zásielky, kópiou dodacieho listu a údajmi o kupujúcom u predajcu. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

10.2. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

10.3. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zlého uskladnenia kupujúcim

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- pri používaní tovaru alebo jeho inštalácii v rozpore s návodom na použitie

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný alebo inak poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním a pod.

- záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti a živelnej katastrofy

10.4. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia a ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, COOKIES

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop spoločnosti Condor plast s.r.o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.Prevádzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosť Condor plast s.r.o. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Condor plast s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena a adresy).

11.2. Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá na počítači alebo mobilnom zariadení pri návšteve webu. Cookie bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, personalizácii reklám a analýze návštevnosti stránky a pod.
Používame Cookies aj tretích strán, a to najmä GOOGLE a FACEBOOK.
Povolenie pre Cookies nie je nevyhnutné pre funkčnosť webovej stránky, ale poskytne Vám lepšie možnosti prezerania stránky. Súbory Cookies môžete odstrániť alebo zablokovať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača, ale je možné, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia fungovať správne.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2017.

12.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou Condor plast s.r.o. a tá si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.

12.3. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.condorplast.sk.

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie